De stichter

Pater Giovanni Salerno is geboren in Gela (Caltanissetta – Sicilië, Italië) op 30 januari 1938. In 1954 beëindigde hij zijn middelbare studies bij de paters augustijnen in Palermo. Van Palermo begeeft hij zich naar San Gimignano in Toscanië om er het noviciaat in de Orde van Sint Augustinus te beginnen. En van 1957 tot 1961 volgt hij theologie in het Seminarie van het Aartsbisdom van Montreal (Palermo) waar hij dan ook op 23 december 1961 priester wordt gewijd. Daarna vraagt hij aan zijn oversten de toelating om tropisch geneeskunde te mogen studeren: reeds als kind droomde hij ervan om de armen in de Derde Wereld te helpen. Hij bekomt deze toelating.
In augustus 1968 vertrekt Pater Salerno met een groep augustijnen naar Peru om er een prelatuur te openen in de Andes van de Apurimac. Op deze missiepost wordt hij geconfronteerd met een verontrustende situatie: ganse dorpen leven er nog als in het “stenen tijdperk”, in een complete verlatenheid en afzondering. Daarom richt hij medische dispensaria op in de belangrijkste dorpen van de streek. En in de stad Abancay een leprozerie om er zieken te verzorgen die aangetast zijn door de ziekte van Hansen (lepra).
Onmiddellijk beseft Pater Giovanni dat de armen van het Andesgebergte te Peru niet alleen priester missionarissen nodig hebben maar ook geneesheren en leken die hun ganse leven aan hen toewijden.
In het begin van de jaren ’80 komt hij ertoe om een kerkelijke Beweging op te richten: de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld (Opus Christi Salvatoris Mundi). De Beweging nodigt jongeren, families, priesters en leken uit om zich te engageren ten dienste van zoveel van onze lijdende broeders in de Derde Wereld.

Onze stichting

De Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld zijn een kerkelijke missionaire beweging opgericht in 1986 door Pater Giovanni Salerno (Italiaans priester en geneesheer). Zij staan in voor een volwaardige en geestelijke opvoeding van de arme en verlaten kinderen van de derde wereld en de evangelisatie over uitgestrekte arme gebieden.


Thans zijn ze gevestigd in Zuid Amerika (Peru, Cuba en Mexico) en in Hongarije.
De Beweging bestaat uit vier duidelijk omschreven gemeenschappen: paters en toegewijde broeders, zusters, contemplatieven en familie-missionarissen. Allen zijn onafhankelijk van mekaar maar beleven volgens hun eigen staat eenzelfde charisma.


Meer dan 150 missionarissen dienaars der armen van de derde wereld komende uit 18 landen dienen dagelijks in hun scholen, dispensaria en beroepsateliers 1500 kinderen.


Talrijk zijn diegenen in de Kerk die met een voorliefde voor de armen en voor missiedienst in verschillende landen “Ondersteuningsgroepen” van de Beweging vormen. Zij komen geregeld samen om de inspanningen van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld spiritueel en materieel te steunen.

Ons charisma

Het charisma van de Beweging van de Missionarissen Dienaars der Armen van de Derde Wereld berust op vijf fundamentele principes:

  • De liefde voor Jezus in de Eucharistie, dagelijks plechtig en gemeenschappelijk aanbeden.
  • De godsvrucht tot de Heilige Maagd Maria volgens de kerkelijke leer. Deze devotie leidt ons naar de Eucharistie en vormt ons om tot ‘eucharistie’ voor de allerarmsten die ons nodig hebben.
  • De lezing van het boek “De Navolging van Jezus Christus”. Dag na dag is het de beitel die ons boetseert naar het nederig en gehoorzaam beeld van de Dienaar van Jahweh.
  • Onze beweging is geboren om de Heilige Vader en de Kerk te vertegenwoordigen te midden de armen. De trouw aan de Heilige Vader en aan de Kerk maakt als dusdanig integraal deel uit van de roeping van de Missionaris Dienaar der Armen.
  • Het engagement om de arme Christus na te volgen, Hij die niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven voor de mensen. Dit kan enkel gebeuren in een geest van voortdurende bekering.

Onze belangrijkste bezigheid is om op nederige en stille wijze te evangeliseren opdat de armen zouden kunnen leven volgens hun menselijke waardigheid en als kinderen van God. Op een bijzondere wijze willen we ons ganse leven wijden aan de dienst van de arme kinderen. We moeten daar gaan waar anderen niet geraken, verder dan de bestaande asfaltweg, om de zwakken en de marginalen op te zoeken. In hen herkennen we het gelaat van Christus.

Onze missie

Het Evangelie aan de armen bieden. Zij wachten op de aanwezigheid van Christus in hun midden. Wij kunnen de armen niet zonder de rijkdommen van de Kerk laten die Christus ons doorheen de sacramenten en de katholieke leer geeft.
- Voor de kinderen die we onthalen een opvoeding bieden waarin alle belangrijke dimensies van de menselijke persoon geïntegreerd worden. Naar het voorbeeld van de Heilige Johannes Bosco en van zijn preventief systeem heeft de opvoeding die we aan de kinderen willen bieden tot doel om zij die morgen de verantwoordelijkheid voor de maatschappij zullen dragen, christelijk, intellectueel, en professioneel te vormen.
- Missionaire samenkomsten en geestelijke retraites in verschillende landen organiseren om er het leven tot heiligheid waar ieder toe geroepen is aan te moedigen.

This content is not empty !

This content is not empty !